Overheid

Een overheid die er in slaagt de door burgers gewenst publieke waarde te realiseren, is daarmee het fundament voor een 'gezonde' en gewaardeerde samenleving.

Overheden in Nederland doen het zo slecht nog niet, stelt (o.a.) Scott Douglas in 'Positieve Bestuurskunde'. Evengoed is de beleving van de burger vaak minder positief. En ook de WRR constateert dat de overheid bijvoorbeeld de redzaamheid van burgers structureel overschat. 

De overheden zijn voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor het realiseren van publieke waarde. De afgelopen decennia zien we echter dat de focus verschoven naar interne doelen en regelgeving. Dat heeft geen wezenlijke bijdrage geleverd aan de relevante transities. Ook de dialoog met de burger ontbreekt helaas veelal. De indruk is dat juist de kwesties waar burgers zich zorgen over maken niet tot de focus van de huidige overheden behoren. Gevolg is dat de burger weinig binding meer heeft met zowel de landelijke als de lokale overheden.

Het kan en moet dus beter. De recente 'Corona-crisis' laat helder zien dat toen aanvankelijk de overheid wel de concrete vragen en zorgen van burgers adresseerde, er brede waardering en maatschappelijke samenhang ontstond. Toen dat later niet meer het geval was, groeide de afkeer en het verzet.

In 'Recognizing Public Value' laat Mark More in enkele cases zien hoe een lokale overheid veel meer publieke waarde kan realiseren. De spanning tussen maatschappelijke waarde, beschikbaar budget en verantwoording is daarmee niet weg, maar het is zowel intern als voor de burger duidelijk waar de focus ligt en dat blijkt aanzienlijke resultaten op te kunnen leveren.

 

  Doel is het structureel realiseren van Maatschappelijke Waarde, gericht op en in nauwe samenwerking met burgers en (regionale) partijen 

Daarbij dient een balans gezocht te worden tussen welvaart (economisch belang), welzijn (bijvoorbeeld sociaal en ecologisch) en welbevinden (persoonlijk).
CBS analyseert al enige jaren de 'Brede Welvaart'. Maar ook hiervoor is het essentieel dat de overheid in positieve termen weet te verwoorden waar de focus ligt en waarom. En dat zichtbare resultaten worden behaald en getoond.

 De aanpak en route: zie 'De Route'

Een andere aanpak van de overheden is dringend noodzakelijk, er is inmiddels grote ontevredenheid over het functioneren van onze democratie. Zie revolutie.nuOpbrengst

  • Een relevante maatschappelijke bijdrage, rol en positie voor uw overheidsinstelling
  • Een positieve beleving en waardering bij burgers en huidige werknemers, meer belangstelling van toekomstige werknemers.
  • Een samenwerking die waarde genereert, met diverse stakeholders in uw regio.

Literatuur

Moore, M. (2013). Recognizing Public Value. Harvard University Press
- Schrijer, D. (2019). Groeien aan de Maas, De verbindende kracht van Vitale Coalities 
Douglas, S, Steen, T. & van der Wal, Z. (2019). Positieve bestuurskunde. Naar een robuust positief perspectief op de overheid. Boom-bestuurskunde
- Douglas, S & Noordegraaf, M. (2019). Toezicht op publieke waardecreatie, Meervoudig structureren van waardedimensies in professionele organisaties. Universiteit Utrecht  
Tjeenk Willink, H. (2019). Groter denken, kleiner doen. Prometheus 
De wettelijke verankering van het Right to Challenge
- Kees Klomp: Videocollege over Welvaart, Welzijn en Welbevinden
Burgercoöperaties in opkomst
- Marc Dortu & Janine van Niel: Van beheersing naar betrokkenheid

Zie ook

WRR: Weten is nog geen doen

Actualiteiten: Gemeenten op Organiseren20.nl